Kromozom ve DNA

Mitoz ve Mitoz’un Aşamaları Nelerdir?

Ana hücrenin bölünerek iki yeni hücre oluşturmasına mitoz denir. Mitoz, bütün canlılarda görülen bir bölünme şekli olmakla birlikte, tek hücrelilerde çoğalmayı, çok hücrelilerde ise genel olarak büyüme, gelişme ve yaraların onarılmasını sağlar. Profaz, metafaz,...

Kardeş kromatit ve sentromer yapısı

Hücre Döngüsü Nedir? İnterfaz – Mitotik Evre

Hücrelerin yaşam devri genelde döngü şeklinde gerçekleşir. Bir hücre döngüsü hücre bölünmesi ile sonlanır. Yeni bölünmüş bir hücrenin tekrar bölününceye kadar geçirmiş olduğu evreye hücre döngüsü denir. Hücre bölünmesi, hücre döngüsünün bir parçasıdır. Hücre...

İkinci deney grubunda bölünme büyüklüğüne ulaşmış bir amip hücresinin bir bölümü kesilmiştir. Ancak bu sefer sitoplazmanın azaltılması işlemi amipin bölünmesini engelleyememiştir.

Hücreler Neden Bölünür?

Büyüme sırasında hücrelerin hacim ve yüzey alanı artar. Yüzey artışı hacim artışına göre daha yavaş gerçekleşir. Hücreler madde alışverişini yüzeyleri ile yapmaktadır. Bu nedenle belirli bir büyüme düzeyi sonrasında hücrenin yüzey alanı madde alışverişi...

Alageyikler

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

Türkiye’nin çok zengin ve dünyada benzerine az rastlanan bir biyolojik çeşitliliğe sahip olması topluma birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi sürecinde resmî kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları başarılı proje ve çalışmalar...

Asya fili

Soyu Tükenen Türler

Canlı doğal kaynakların hiç tükenmeyecekmiş gibi kullanılması ve habitatların tahrip edilmesi gibi nedenlerle bazı türlerin soyları tükenmiştir. Geçmişte sadece Türkiye’de yaşayan Anadolu parsı ile Türkiye topraklarında görülen Asya fili, yabani sığır, yaban eşeği, aslan,...

Endemik Türlerin Sağlık ve Ekonomiye Katkısı

Endemik Türlerin Sağlık ve Ekonomiye Katkısı

Endemik bitkiler nadir bulundukları için ekolojik ve ekonomik değeri yüksektir. Biyolojik çeşitliliğin ekonomik değerini ve önemini gösteren en somut örnek bitkisel ve hayvansal besinlerin kaynağını oluşturmasıdır. Yabani türlerden tarımsal üretim aracılığı ile çağdaş tarımda...

Rüzgâr ve güneş enerjijsi panelleri

Karbon Ayak İzi Nedir?

Kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi vb. tüm yaşamsal faaliyetlerinde atmosfere verilen toplam karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınım miktarına karbon ayak izi denir. Karbon ayak izi, bu süreçlerde yıllık oluşan birim karbondioksit...

Su ayak izi bileşenleri

Su Ayak İzi Nedir?

Birey veya topluluk tarafından kullanılan, her mal ve hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi için gereken toplam tatlı su hacmine su ayak izi denir. Su ayak izinin hesaplanmasında bir mal veya hizmet üretiminde doğrudan ya da...

Türkiye’nin biyolojik kapasitesi ve ekolojik ayak izi, 1961-2007

Ekolojik Ayak İzi Nedir?

İnsanın ekosistemdeki rolünü gösterecek önemli bir kriter ekolojik ayak izidir. Bir kişi ya da topluluk için kullanılan kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın giderilmesi için gereken coğrafi alana ekolojik ayak izi denir. Bu alana altyapı...

Biyolojik Çeşitliliğin Azalması

Biyolojik Çeşitliliğin Azalması

Habitatların azalması, ötrofikasyon, türlerin aşırı kullanımı ve yeni türlerin ekosisteme katılması biyolojik çeşitliliğin azalmasında etkili olan faktörlerdir. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik, ses kirliliği, asit yağmurları, küresel iklim değişikliği, erozyon, doğal...