Category: Genden Proteine

Beadle ve Tatum’un bir gen bir enzim hipotezini ispatladıkları deney

Bir Gen Bir Polipeptid Hipotezi

Protein sentezi konusunda anlatıldığı gibi proteinlerin sentezi, DNA üzerindeki genlerin kontrolünde gerçekleşir. Enzimler protein yapısında olduğundan enzimlerin sentezlenmesi de belirli genler tarafından kontrol edilir. Enzimler, canlılardaki yaşamsal olaylarda görevli moleküllerdir. Bu nedenle enzimlerin sentezinden...

Genetik bilginin mRNA aracılığıyla ribozoma taşınması (Santral dogma)

Protein Sentezi Nedir, Aşamaları Nelerdir?

Genlerdeki genetik bilginin ribozomlardaki proteinlere dönüşme süreci iki ana basamakta gerçekleşmektedir. Bunlar: DNA’nın bir ipliğinin üzerindeki genetik kodlara uygun olarak mRNA sentezinin gerçekleştiği transkripsiyon olayı, mRNA’nın, şifrenin kopyasını alıp sitoplazmaya geçmesinden sonra ribozom tarafından...

Gen bölgelerindeki kodlar ve mRNA’daki kodonlar

Genetik Şifre Nedir, Özellikleri Nelerdir?

DNA’nın moleküler yapısı tüm canlılarda aynı dört çeşit nükleotitten oluşmaktadır. Canlılar arasındaki farklılık ise nükleotitlerin DNA üzerindeki sayıları ve dizilişlerinden kaynaklanmaktadır. Bunu şu şekilde daha iyi anlayabiliriz: Alfabemizde 29 harf olmasına rağmen bu harflerle...

Meselson ve Stahl’ın, DNA’nın kendini yarı korunumlu eşlemesini ispatladıkları deney

DNA’nın Eşleşmesi (Replikasyon) Nedir?

DNA molekülü, her hücre bölünmesi öncesinde kendisini eşleyerek kalıtsal bilginin yavru hücrelere eşit miktarda aktarılmasını sağlar. DNA molekülünün nasıl eşlendiği DNA’nın keşfinden sonraki birkaç yıl anlaşılamamıştır. DNA eşlenmesinin nasıl gerçekleştiğini ispatlamak için 1958 yılında...

Genetik bilginin mRNA aracılığıyla ribozoma taşınması

RNA’nın Yapısı ve Çeşitleri Nelerdir?

DNA’dan başka, hücre içinde bulunan bir diğer nükleik asit çeşidi de RNA’dır (RiboNükleik Asit). RNA, moleküler yapı olarak DNA’ya benzer; pentoz şekeri olarak riboz, azotlu organik baz olarak timin yerine urasil taşır (Şekil 1.12)....

Nükleotitlerin yapısı

Nükleotitlerin Yapısı Nasıldır?

Organizmaların yapısında bulunan nükleik asitler (DNA ve RNA), nükleotit adı verilen birimlerden oluşmuştur. Nükleotitler üç kısımdan meydana gelir. Bunlar; azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker (pentoz) ve bir fosfat grubudur. Ayrıca nükleotidin azotlu organik...

Yavrularını gelişme safhasında midesinde taşıyan Rheobatrachus cinsi kurbağa

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Günümüzde, nesli tükenmiş olan canlıları tekrar ortaya çıkarabilmek için birçok çalışma yapılmaktadır. Bunlardan biri de nesli 1983 yılında tükenmiş olan, yavrularını gelişme safhasında midesinde taşıyan Rheobatrachus (Röbatrakus) cinsi kurbağaların üretilmesidir. Günümüzde bu canlıların embriyoları,...