Değerlendirme Soruları

Ekoloji Değerlendirme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi ekoloji ile ilişki içersinde olan bilim dallarından biri değildir? A) Sosyoloji B) Paleografi C) Meteoroloji D) Botanik 2. Canlıların ve yaşam alanlarının karşılıklı etkileşimlerine ne denir? A) Ekoloji B) Fotosentez C)...

Organizma, popülasyon, komünite, ekosistem, biyosfer

Komünitelerdeki Değişimler

Belli coğrafi sınırları içinde yaşayan popülasyonların oluşturduğu topluluklardır. Komüniteler ve popülasyonlar arasındaki en önemli fark; komünitelerde popülasyonların tersine birden çok tür bulunmasıdır. Komüniteler, popülasyonlardan daha genel kavramlardır. Örneğin Marmara Bölgesi’ndeki hamsiler bir popülasyonken, Marmara...

İnsan popülasyonunun dünya üzerindeki büyüme hızı dağılımı

Popülasyon Büyümesine Etki Eden Etmenler

Popülasyonların büyümesi iç ve dış olarak gruplandırılabilecek faktörlere bağlı olarak değişir. İç faktörler popülasyona dahil olan canlı türleri ile ilgili iken, dış faktörler daha çok onları çevreleyen ekolojik faktörler ile ilgilidir. İç Etmenler Canlı...

Bazı protistalarda ikiye bölünme

Eşeysiz Üremenin Çeşitleri ve Özellikleri

Eşeysiz üreme; bölünerek üreme, tomurcuklanma, sporla üreme, rejenerasyon, partenogenez ve bitkilerde görülen vejetatif üreme olmak üzere altı çeşittir. Bölünerek Üreme Nedir? Bölünerek Üreme, eşeysiz üremenin en basit ve en yaygın şeklidir. Bakterilerde, arkelerde ve...

Eşeysiz üremede yavrular tek ata canlıdan oluşur.

Eşeysiz Üreme ve Eşeysiz Üremenin Temel Özellikleri

Canlıların ortak özelliklerinden biri de üremedir. Bireylerin nesillerini artırmak amacıyla çoğalmasına üreme denir. Üreme olayı, bireyin yaşamının devamı ile ilgili değildir ancak neslin devamı için şarttır. Bir canlının bazı bireylerinin üreme yeteneği olmayabilir. Örneğin...

Hücre döngüsünün kontrolü

Hücre Bölünmesinin Kontrolü

Kalıtsal materyalin korunması ve kromozomların yeni hücrelere sağlıklı bir şekilde aktarılmasında, mitozun önemi çok büyüktür. Hücre döngüsü genlerin kontrolünde gerçekleşir. Hücre döngüsünün bazı aşamalarında, interfaz ve mitotik evrenin sağlıklı bir şekilde devam edip etmediği...

Bitki hücresinde mitoz bölünme

Sitokinez (Sitoplazma Bölünmesi)

Çekirdek eşlenmesinin sonuna doğru, sitokinez başlar ve sitoplazmanın bölünmesi sonucunda aynı genetik yapıda iki hücre oluşur. Hayvan hücrelerinde sitoplazma boğumlanma ile bölünür. Sitoplazmanın boğumlanması, hücreyi içten dairesel şekilde kuşatan mikrofilamentlerin kasılmasıyla gerçekleşir. Mikrofilamentler proteinlerden...

Kromozom ve DNA

Mitoz ve Mitoz’un Aşamaları Nelerdir?

Ana hücrenin bölünerek iki yeni hücre oluşturmasına mitoz denir. Mitoz, bütün canlılarda görülen bir bölünme şekli olmakla birlikte, tek hücrelilerde çoğalmayı, çok hücrelilerde ise genel olarak büyüme, gelişme ve yaraların onarılmasını sağlar. Profaz, metafaz,...

Kardeş kromatit ve sentromer yapısı

Hücre Döngüsü Nedir? İnterfaz – Mitotik Evre

Hücrelerin yaşam devri genelde döngü şeklinde gerçekleşir. Bir hücre döngüsü hücre bölünmesi ile sonlanır. Yeni bölünmüş bir hücrenin tekrar bölününceye kadar geçirmiş olduğu evreye hücre döngüsü denir. Hücre bölünmesi, hücre döngüsünün bir parçasıdır. Hücre...