Konak-Aracı-Ortam Paradigması
  1. Anasayfa
  2. Sağlık

Konak-Aracı-Ortam Paradigması

Konak-etken-çevre paradigmasında, zararlı bir etken, duyarlı bir konakçı ile temasa geçen sempatik bir ortamdan geçerek spesifik bir hastalığa neden olur. Bu fikir, 20. yüzyılın ortalarına kadar halk sağlığı düşüncesine egemen olmuştur.

Konak (ev sahibi), belirli bir hastalığı olan veya bu hastalık için risk altında olan kişidir. Etken, organizma veya hastalığın doğrudan nedenidir. Çevre, konağı etkileyen dış faktörleri, ajana duyarlılığını ve ajanı çevreden konağa ileten veya taşıyan vektörü içerir. Bu, birçok hastalığın nedenini ve bulaşmasını açıklar. Bu paradigma aslında, hastalıkların neden olduğu bulaşma ve miasma teorilerini birleştirir. Spesifik bir ajan, bir bulaşma yöntemi ve hassas bir konakçı, hastalığın enfeksiyonu veya ciddiyeti için merkezi olan bir etkileşimde yer alır. Çevre, enfektif (veya toksik) bir ajanın taşıyıcısını veya vektörünü sağlayabilir ve ayrıca konakçı duyarlılığına faktörlere katkıda bulunur. Örneğin, işsizlik, yoksulluk veya düşük eğitim seviyesi gibi açıklanabilir.

Genişletilmiş konak-etken-çevre paradigması, hem akut bulaşıcı hem de kronik bulaşıcı olmayan hastalık epidemiyolojisi ile ilişkili olarak üç bileşenin her birinin tanımını genişletmektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısında, bu genişletilmiş ev sahibi-etken-çevre paradigması, şu anda gelişmiş dünyada hastalıkların ve erken ölümlerin önde gelen nedenleri olan kronik hastalıklarla ilgili karmaşık faktörlerin ele alınmasında daha fazla önem kazanmıştır. Konağı, çevresel veya aracı faktörleri değiştirmeye yönelik müdahaleler, halk sağlığının özüdür. Bulaşıcı hastalık kontrolünde biyolojik ajan, gıda ürünlerinin pastörize edilmesi veya su kaynaklı hastalığın bulaşmasını önlemek için su kaynaklarının filtrasyonu ve dezenfeksiyonu (klorlama) yoluyla uzaklaştırılabilir. Konak, enfektif organizmaya bağışıklık sağlamak için bağışıklama ile değiştirilebilir. Çevre, vektörü veya hastalığın rezervuarını yok ederek bulaşmayı önlemek için değiştirilebilir. Bu müdahalelerin bir kombinasyonu, belirli bir risk faktörüne, toksik veya beslenme yetersizliğine, bulaşıcı organizmaya veya hastalık sürecine karşı kullanılabilir.

Aşıyla önlenebilir hastalıklar açısından, bireyi ve toplumu korumak bağışıklığı artırmak için hem rutin hem de özel faaliyetler gerektirebilir.
Aşıyla önlenebilir hastalıklar açısından, bireyi ve toplumu korumak bağışıklığı artırmak için hem rutin hem de özel faaliyetler gerektirebilir.

Aşıyla önlenebilir hastalıklar açısından, bireyi ve toplumu korumak bağışıklığı artırmak için hem rutin hem de özel faaliyetler gerektirebilir. Aşısı olmayan diğer bulaşıcı hastalıklar için (örneğin sıtma) kontrol, bireyin sağlığını iyileştirmek ve hastalığın yanı sıra vektördeki rezervuarını azaltmak için vaka bulma ve tedavi de dahil olmak üzere geniş bir faaliyet yelpazesini içermektedir. Tüberküloz kontrolü sadece vaka bulma ve tedaviyi değil, aynı zamanda sosyal koşulların, ikincil durum olarak tüberkülozlu hastalıkların (uyuşturucu kullanımı ve AIDS), tedaviye ajan direnci ve hastaların veya taşıyıcıların gözetim olmaksızın tedaviyi tamamlayamaması gibi faktörlerin de anlaşılmasını gerektirmektedir. Aşılarla kontrol edilemeyen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), kişisel davranış değişikliği, sağlık eğitimi ve tıbbi bakım epidemiyolojinin bir kombinasyonunu gerektirir.

Bulaşıcı olmayan hastalıklarda müdahale daha da karmaşıktır ve insan davranış faktörlerini ve çok çeşitli yasal, idari ve eğitimsel konuları içermektedir. Hastalığa neden olan bir bileşik etkisi olan birden fazla risk faktörü olabilir ve bunların değiştirilmesi bulaşıcı hastalık faktörlerinden daha zor olabilir. Örneğin, kendi başına sigara içmek akciğer kanseri için bir risk faktörüdür ancak asbest liflerine maruz kalmanın bileşik etkisi vardır. Asbeste maruziyeti önleme, sigarayı bırakmaktan daha kolay olabilir. Travma morbidite ve mortalitesini azaltmak da eşit derecede sorunludur. Bir hastalığın tek bir spesifik nedeninin tanımlanması, modern halk sağlığında bilimsel ve pratik olarak büyük değer taşımaktadır. Bu tür doğrudan müdahalelerin, bireyleri bir nedensel organizma, toksin, eksiklik durumu veya enfeksiyondan korumak veya tedavi etmek için aşı veya antibiyotik kullanımı gibi sosyal faktörleri içermektedir. Hastalığa neden olan çeşitli faktörlerin veya risk faktörlerinin kümülatif etkileri, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklar veya kardiyovasküler grup gibi kronik hastalıklarla ilişkili olarak birçok hastalık sürecinde büyük önem taşımaktadır.

Bir bireyin sağlığı, o kişiye özgü risk faktörlerinden ve dış faktörlerden etkilenir. İçsel faktörler, bireyin miras aldığı biyolojik olanları ve sigara içmek, aşırı yemek yemek veya diğer yüksek riskli davranışlarda bulunmak gibi edindiği yaşam alışkanlıklarını içerir. Bireysel sağlığı etkileyen dış faktörler çevreyi, kişinin sosyoekonomik ve psikolojik durumunu, ailesini ve içinde yaşadığı toplumu içerir. Eğitim, kültür ve din de birey ve toplum sağlığına katkıda bulunan faktörlerdir. Toplumun veya topluluğun doğrudan oynayabileceği bireyin sağlığı ile ilgili faktörler vardır. Bunlardan biri tıbbi bakımın sağlanmasıdır. Bir diğeri, çevre ve toplum hizmetlerinin yaralanma ve hastalık olasılığını azaltan güvenlik faktörlerini veya koruyucu önlemleri içermesini sağlamaktır. Örneğin, diş sağlığını iyileştirmek için bir topluluk su kaynağının florlanması ve motorlu taşıt yaralanmalarını ve ölümlerini azaltmak için emniyet kemeri veya kask yasaları gibidir.

Bir salgın, kronik hastalığı da içerebilir, çünkü ortak risk faktörleri, risk faktörünün ortaya çıkmasından önceki duruma veya risk faktörüne maruz kalmayan bir gruba kıyasla, duyarlı bir popülasyon grubunda fazla vakaya neden olabilir. Bu, tip II diyabet, astım, kardiyovasküler hastalıklar, travma ve diğer bulaşıcı olmayan rahatsızlıklar gibi durumlarda hızlı değişiklikleri veya salgınları içerir.